در تاریخ ۹ جوزا سال روان آمرحوزۀ دهم امنیتی شهر کابل با شماری از مسؤلان و سربازان پولیس به شبکه تلویزیون جوان رفته و از محافظ آنها خواسته است که توضیح دهد که مر بوط کدام بخش سکتور امنیتی می باشد، اما حین این پرس و جو درگیری لفظی بوجود آمده وبعد از ساعاتی پولیس محل را تر ک می کند.
مسؤلان شبکۀ تلویزیون جوان از این برخورد پولیس شاکی بوده به نی حمایت کننده رسانه ها تماس گرفته اند .
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، در زمینه مشورت های حقوقی ومسلکی به آنها ارائیه کرد، اما تلویزیون جوان ضمن نشر تصاویر این برخورد لفظی، اعلامیۀ شدیدالحنی را پیوسته منتشر کرد که فردای آن روز نشرات تلویزیون مذکور قطع گردید.
مسؤلان وزارت امور داخله در تماس های شان از قطع نشرات تلویزیون یاد شده اظهار بی خبری نمودند و اکنون بیش از ۷۲ ساعت است که نشرات شبکۀ تلویزیون جوان قابل دریافت نمی باشد.
صدیق الله توحیدی، مسؤل دیده بان رسانه ها در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در این رابطه می گوید:” ما این موضوع را اذهان نمودیم که نشرات تلویزیون جوان پس از برخورد محافظین اش با پولیس مطابق قانون نبوده و همچنان حکومت افغانستان نیز حق قطع نمودن نشرات رسانۀ را ندارد مگر بر اساس حکم دادگاه با صلاحیت.”
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از هردو طرف تقاضاء دارد تا مشکلات شانرا رفع نموده و قابل یاد آورریست که نشرات خلاف قانون رسانه ها که سبب تحریک اذهان عامه گردیده و یاهم افترا محسوب شود نباید از طریق رسانه ها نشر گردد و همچنان قطع وتوقف نشرات رسانه ها از صلاحیت های محاکم ذیصلاح بوده نباید قوه مجریه مرتکب این عمل گردد.