آزادی بیان یکی از ارزش‌های اساسی حقوق بشری است که در 18 سال پسین در افغانستان به درجه‌ای از شکوفایی رسیده است. این ارزش نه تنها برای شهروندان افغانستان بل‌که برای دوستان بین‌المللی افغانستان همیشه مایه‌ی مباهات بوده و است. هژده سال پسین در کنار تمامی کش و قوس‌هایی که برای شهروندان افغانستان داشته است، شاهد دست‌آوردهای مهم و قابل یاددهانی نیز برای آن‌ها می‌باشد. مهم ترین و باارزش‌ترین این دست‌آوردها بدون شک همین آزادی بیان است.

حالا و در فراگرد گفت‌گوهای صلح، این ارزش به نحوی در حاشیه رانده شده و حتا در مواردی حتا صحبت از آن نمی‌شود. دفتر نی نگران این است که مبادا با توجه به آن‌چه در گفت‌گوهای میان طالبان و آمریکایی ها اتفاق افتاد و از دست‌آوردهای 18 سال پسین و در راس آن از آزادی بیان، گپی به گونه‌ی جدی رانده نشد، در گفت‌گوهای میان افغان‌ها نیز، تکرار همان گفت‌گو ها باشد.

نی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا کم از کم یک تن از نمایندگان جامعه‌ی رسانه‌ای را که مستقلانه و به‌گونه‌ی آزاد بتواند از ارزش آزادی بیان دفاع کند، شامل این هیئت گفت‌گو نماید.

نی هرچند می‌داند که خانم شریفه زرمتی وردک که قبلأ خبرنگار بوده و هم‌چنان آقای احمد نادرنادری که سفیر آزادی بیان در ارگ ریاست جمهوری می‌باشند، دراین هیئت شامل اند، اما خانم زرمتی امروز از جامعه‌ی نخبه‌گان سیاسی و آقای نادری از نشانی حکومت دراین هیئت شامل اند.

به باور نی، نبود نماینده‌ی جامعه‌ی رسانه‌ای در هیئت مذاکره کننده، صدمه‌ی کلانی به ارزش آزادی بیان بوده و از سوی دیگر، نادیده گرفتن خون شهدای این عرصه به شمار می‌رود. شهدایی که بدون هیچ پاداشی فقط برای برافراشته نگه‌داشتن ارزش آزادی بیان، جان‌های شیرین شان را از دست داده اند.

 

 

شماره‌ی بیست و چهارساعته‌ی مشاوره وحل مشکل دست‌رسی به اطلاعات 093702004477