بلخ یکی از ولایت های مهم و خبر ساز در بخش‌های مختلف می‌باشد. رسانه‌ها و خبرنگاران این ولایت در این اواخر با مشکلات جدی اطلاع رسانی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مواجه اند.

از مدتی به این طرف مسوولان حکومتی نهایت تلاش خود را مینمایند تا اطلاعات مهم را از چشم وگوش خبرنگاران ومردم پنهان نمایند.

با بیشتر شدن نا امنی‌ها در ولسوالی‌هایی همچون بلخ، چتمال و چاربولک، افرایش رویداد‌های جنایی، درگیری‌های افراد مسلح غیر مسول در حومه شهر وشهرک بندری حیرتان، سرقت‌های مسلحانه در روز روشن در پیش چشم مردم، همه و همه مسائلی است که تا هنوز پولیس بلخ وارگان‌های امنیتی ومسوولان دولتی حاضر نشدند تا اطلاعات دقیق وشفاف را در مورد در اختیار رسانه‌ها وخبرنگاران قراردهند.

با این‌که قانون اساسی افغانستان در ماده‌ی پنجاهم و تمامی قانون دسترسی به اطلاعات بر حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات تصریح دارند، اما به دلیل قانون شکنی از سوی ارگان‌های حکومتی، دسترسی به اطلاعات هر روز از روز پیش‌ترش، بیش‌تر می‌شود.

دفتر ساحوی نی در بلخ -شمال بارها از مسوولان حکومتی، به خصوص از نهادهای امنیتی خواهان هم‌کاری‌های شان در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات شده است که به وعده‌های لفظی پاسخ گفته شده است، اما متاسفانه  در کاربرد، هم‌کاری در این راستا صورت نگرفته است.

خبرنگاران ومسوولان رسانه‌ها در بلخ خواهان تطبیق قانون اساسی و دسترسی به اطلاعات در این رستا بوده و از مسوولان می‌خواهند به این مهم تمکین کنند.