در حملات هراس افگنانۀ انتحاری روز گذشته (سه شنبه ۲۱ جدی) در کابل که منجر به شهادت ده ها نفر و زخمی شدن بیش از صد تن از هموطنان ما گردید، دو کارمند رسانه یی مربوط به تلویزیون ولسی جرگه ( نورالله و خانم فریده) شهید و طاهر پیمان خبرنگار هفته نامۀ خرد زخمی شد.

ما از یک طرف که نگران تشدید نا امنی ها در کل کشور هستیم، نگران جان خبرنگاران و کارمندان رسانه یی نیز هستیم و از مسؤلان رسانه های افغانستان می خواهیم تا در زمینۀ حفظ امنیت جانی کارمندان شان از هیچ نوع بذل مساعی دریغ نورزند. مسؤلان رسانه های افغانستان باید همچنان قدمه های ایمینی را در زمان ورود و خروج به و از اداره های شان را در نظر بگیرند.

ما از نهاد های امنیتی کشور می خواهیم تا در زمینۀ عملی شدن درخواست جامعۀ خبرنگاری مبنی بر ایجاد نیروی ویژه برای حفاظت جانی کارمندان رسانه یی در مناطق نا امن و هنگام حملات تروریستی هر چه عاجلتر اقدام نمایند.

ما همچنان از حکومت وحدت ملی می خواهیم تا در جریان گفتگو های شان با هر گروه تروریستی به ویژه گروه تروریستی طالبان مسئلۀ به محکمه کشاندن ناقضین حقوق بشر در میان این گروه ها را به عنوان پیش شرط اصلی گفتگو ها در نظر بگیرند.

قابل ذکر است که در یک رشته حملات تروریستی در کابل، قندهار و هلمند؛ بیشتر از ۵۰ تن کشته و حدود ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند، در میان کشته شده ها دیپلومات های امارات متحدۀ عربی نیز شامل می باشند.