در تاریخ 30 نومبر سال 2019 پای گزارکی‌ از در حساب‌ رخ‌نامه‌ی، فیس‌بوک، آقای امرالله صالح، رئیس روند سبز و معاون نخست برگ انتخاباتی آقای غنی، فردی به نام مبارز نوروزی، کارمند وزارت اقتصاد، تبصره‌ای انتقادی نگاشته است.

پس از این تبصره، بر مبنای اسناد موجود، آقای مبارز به دادستانی کُل یا لوی سارنوالی، توسط نامه‌ای از سوی روند سبز، غرض فرآیند دادرسی معرفی شده است.

نی به این باور است که در نخست، بر مبنای نظام رسانه‌ای افغانستان، آزادی بیان و به‌تبع آن، انتقاد، تضمین شده و از حقوق اساسی شهروندان شمرده می‌شود. دوم؛ اما، حتا اگر انتقاد بر مسئله‌ای بر مذاق انتقاد شدگان زیبا نی‌افتد، قانون رسانه‌های کشور، سامانه‌ی راهکار بررسی این‌گونه شکایت‌ها را؛ کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای دانسته است. نهاد روند سبز، می‌بائیست مسئله را از ورای راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون طی می‌کرد، نه شیوه‌ی پیش‌گرفته‌ شده‌ی فرا قانونی.

نی از دادستانی کُل کشور می‌خواهد تا هم‌چون شکایت‌ها را با احاله به کمیسیون شکایات، برای طی روند قانونی‌آن، از سلسله‌ی انجام وظایف خویش برون کرده، باشد که راه را برای تنفیذ بیش‌تر قانون، مساعد سازد.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان