دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان اقدام وکیل شورای ولایتی هرات را که اقدام به سانسور گفته های خودش کرده است؛ به شدت محکوم نموده و آنرا مغایر مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان می داند.

حبیب الرحمن پدرام، وکیل شورای ولایتی هرات در ضمن یک بحث تلویزیونی، تمام محتوای نوار ضبط شدۀ ویدیویی بحث را که خودش شرکت کرده بود، از بین برده و نوار بدون محتوی را به تلویزیون آسیا سپرده است.

تلویزیون محلی ” آسیا” یکی از تلویزیون های پر مخاطب محلی در ولایت هرات است که با نشر برنامه های سیاسی و انتقادی اش جایگاه ویژۀ در ولایت هرات کسب کرده است. اخیراً این تلویزیون در یکی از برنامه های انتقادی اش که “میهمان سیاسی” نام دارد و در قالب میز گرد ارایه می گردد، حبیب الرحمان پدرام عضو شورای ولایتی هرات را دعوت کرده بود که روی چالش ها و مسایل سیاسی کشور بحث و گفتگو کردند.

این تلویزیون در برنامۀ “مهمان سیاسی” که روال آن بحث روی موارد و چالش های جاری سیاسی می باشد، آقای پدرام را دعوت کرده بود، در این برنامه روی کارکرد های شورای ولایتی هرات نیز بحث شد. جناب وکیل پس از ضبط برنامه یگانه نوار ضبط شده را برداشته و آن را سفید می نماید.

اکنون مسؤلان تلویزیون آسیا ادعا دارند که اعلانات این برنامه زیر نام “به زودی” جهت پیش آگهی برای مخاطبان از طریق تلویزیون به نشر رسیده بود و مخاطبان تلویزیون آسیا منتظر نشر آن اند.

دفتر نی از مقامات در ولایت هرات می خواهد تا جلو این گونه برخورد های غیر قانونی با رسانه ها و خبرنگاران را گرفته و نگذارند بیشتر از این آزادی بیان از سوی مقامات دولتی صدمه دیده و قانون اساسی کشور نقض گردد.

مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که:” هر افغان حق دارد مطابق احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائۀ قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.”