هفته‌ای اخیر بد ترین هفته برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان بود. در حدود 10 مورد شکایت در دیدبان رسانه های نی به ثبت رسیده است که عمده ترین آن‌ها چالش‌های خبرنگاران درزمینه‌ی  دست‌رسی به اطلاعات را نشان می‌دهد.

در ولایت پروان خبرنگاران توسط شاه ولی شاهد معاون والی این ولایت از دفتر کارش برون رانده شد و با این عمل‌کرد، اجازه‌ی اشتراک در نشستی که روی چگونگی مالکیت زمین های مقابل دانش‌گاه پروان  و جوار جاده‌ی عمومی پروان – کابل راه‌اندازی شده بود برای خبرنگاران داده نشد. در تازه ترین مورد شایق قاسمی خبرنگار آزاد در ولایت پروان پس از مطالبه‌ی اطلاعات از شخص والی، توسط این مقام، مورد توهین قرار گرفته است. در دو مورد دیگر ؛ بانو اصیله احمدزی خبرنگار خبرگزاری چاپار در ولایت فاریاب و آژانس خبری فرحت در زون شمال و رحیمه یزدانی خبرنگار آژانس خبری صدای افغان، آوا، از سوی محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین مورد تهدید و توهین قرار گرفتند.

در روی‌داد دیگر، بانو رویا احدی از عدم دریافت اطلاعات از وزارت شهدا و معلولین شکایت نمود. با این حال خبرنگاران ولایت غور نیز با درج شکایت از ریاست صحت ولایت غور مدعی شده اند که پس از نشر گزارشی در مورد فرار شخصی که مشکوک به بیماری “کرونا” بود، مورد توهین و تهدید قرار گرفته اند.

همزمان با این، نی نگران گفت‌گو های صلح و برایند این گفت‌گوها، در زمینه‌ی آزادی بیان نیز هست، که با رخ‌دادهای هفته‌ی، اخیر این نگرانی‌ها  بیش‌تر و مضاف بر نگرانی های قبلی این سازمان  بوده است.

نی؛ از حکومت افغانستان می‌خواهد تا این موضوعات را به صورت جدی پیگیری نموده و جامعه‌ی روزنامه‌نگاری کشور را از برآیند اقدام خویش، آگاه سازد. نی‌، هم‌چنان ازگروه‌های مذاکره کننده می‌خواهد که در فرآیند گفت‌گوها، آزادی بیان و ارزش های حقوق بشری را در نظر گرفته و به مردم افغانستان اطمینان دهند که این موارد و دست آورد های مردم افغانستان خدشه دار نشده و صدمه نخواهد دید.

 

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان