۶ میزان به عنوان روز جهانی دسترسی به اطلاعات درج تقویم ملی و بین‌المللی شده است، اما در افغانستان این «حق» آنگونه که در قانون اساسی برای شهروندان این کشوربه رسیمت شناخته شده است تعمیم نیافته و خبرنگاران عدم دسترسی به اطلاعات را یکی از مهمترین چالش در برابر کار شان می دانند.

گرچند عدم دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران هنوز یک چالش است، اما شهروندان افغانستان این حق اساسی را یک رویا می پندارند.

به اساس نظرسنجی که در روز جهانی دسترسی به اطلاعات به همین منظور از سوی دفتر نی راه اندازی و اعلان گردید، متاسفانه ۳۴  درصد نهاد های دولتی هنوز مرجع اطلاع رسانی را در ادارات شان ایجاد نکرده اند.

مادۀ دهم قانون دسترسی به اطلاعات مشعر است که “ادارات مکلف اند به منظور تأمین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع رسانی را مشخص نمایند.”

بر بنیاد نظرسنجی دفتر نی، از ۶۹ نهاد و ادارات دولتی افغانستان، ۵۱ نهاد دولتی پاسخ ارایه کرده، اما ۱۸ نهاد دیگر اصلن برگه های پرسش‌نامۀ این نظرسنجی را پاسخ نداده اند.

قابل ذکر است که ۳۴ درصد نهاد های دولتی که مرجع اطلاع رسانی شان را ایجاد نکرده اند شامل ۱۸ نهاد نیست که اصلاً پاسخ ارایه نکرده اند.

از جانبی دیگر شبکه های خصوصی مخابراتی که خدمات انترنتی نیز ارایه می کنند، فعالیت های شان از چند مدتی به این سو در برخی از ولایت های افغانستان محدود شده و دسترسی شهروندان به اطلاعات را مختل نموده است.

شهروندان ولایت های قندوز و هلمند، می گویند خدمات شرکت های مخابراتی خصوصی از نزدیک به دو ماه به این سو محدود شده و از طرف شب کاملاً قطع می باشد.

انترنت یکی از وسیله های مهم دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته شده و حکومت افغانستان به اساس قانون مکلف است تا زمینۀ دسترسی شهروندان به انترنت را فراهم ساخته و جلو قطع شدن شبکه های مخابراتی را در کشور بگیرد.

دولت افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات وظیفه دارد تا دسترسی به اطلاعات را برای تمام شهروندان کشور فراهم نموده و تمام موانع رسیدن به این حق را از مقابل شهروندان برچیند.