ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار، از رسانه های آن ولایت خواسته تا از نشر و پخش زمزمۀ آهنگ ها به آواز زنان و دختران در رسانه های خویش خودداری کنند.

این درخواست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار برخلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان و مغایر احکام مندرج قانون رسانه های همگانی افغانستان است که در آن آمده است: هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی حق مداخله در امور نشراتی رسانه های آزاد افغانستان را نداشته و هر گونه اعمال محدودیت بر رسانه ها فقط بر مبنای قانون می تواند صورت گیرد.

رسم و رواج های محلی به عنوان محدودیت جنبۀ حقوقی و قانونی ندارد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از مقام ولایت قندهار جداً تقاضا می کند که مانع اعمال محدودیت بر امور نشراتی رسانه ها شده نگذارد که ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار بصورت غیر قانوی بر رسانه های آزاد آنولایت فشار آورد.