اخیراً حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار در یک مطلب در صفحۀ اجتماعی فیس بوک اش به رسانه های افغانستان اهانت نموده است.

او در این نوشته اش از گزارش های که در مورد برگشتاندن قوماندان زرداد از لندن به کابل تهیه شده و از طریق رسانه های افغانستان به نشر رسیده است، انتقاد نموده و رسانه های افغانستان را مزدور خوانده است.

آقای حکمتیار نوشته است که چرا رسانه های افغانستان در مورد دیگر جنایت کاران که تا هنوز محاکمه نشده و مجازات نشده اند خاموش اند، اما در مورد زرداد گزارش تهیه می کنند.

اخیراً قوماندان زرداد، از قوماندانان مشهور حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از انگلیستان به کابل برگشتانده شد. زرداد به اتهام جنایت علیه بشریت و قتل شهروندان بیگناه افغانستان در دادگاهی در شهر لندن مجرم شناخته شده و به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود.

پس از بازگشت قومندان زرداد به کابل، رسانه های افغانستان انتقاد ها و نظریات شهروندان افغانستان را که در مورد زرداد داشتند به نشر رساندند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان آزادی بیان را همانگونه که در قانون مسجل است، حق هر شهروند کشور دانسته و از حکومت افغانستان می خواهد تا جلو افراد و اشخاصی را که بر رسانه های افغانستان تعرض می کنند، بگیرد.

حکومت وحدت ملی افغانستان نباید به هیچ کسی فرصت مداخله و توهین به رسانه های افغانستان را بدهد. هیچ کسی از آقای حکمتیار گرفته تا آقای تفکری حق تعرض بر رسانه ها را ندارد.

بر بنیاد قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان هر شهروند حق دارد با استفاده از امکانات دست داشته از خشونت، جنایت و بدرفتاری که در جامعه صورت می گیرد؛ انتقاد کند. این انتقاد ها می تواند مربوط آقای زداد باشد، یا حکمتیار پسر و یا حکمتیار پدر.

دفتر نی از کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه یی تقاضا می کند تا این مسئله را بررسی نموده و جامعۀ خبرنگاری افغانستان را از نتایج آن اطمینان دهد.