نشرات دو شبکه ی تلویزیونی محلی (آسیا و مهربان) در شهر مزار شریف به دستور ریاست مخابرات ولایت بلخ متوقف شده است. 

مقامات در ولایت بلخ دلیل توقیف نشرات این دو شبکه ی تلویونی محلی را نپرداختن مالیات فریکونسی ابراز داشته اند.
دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان توقیف نشرات تلویزیون های محلی در ولایت بلخ را یک اقدام غیر قانونی دانسته و آنرا به شدت محکوم می کند.

توقیف و مسدود کردن رسانه بجز به حکم دادگاه باصلاحیت آنهم با ارایه ی اسناد و شواهد پذیرفتنی نیست، وزارت مخابرات و یا هیچ شخص و یا نهادی دیگری نمیتواند خودسرانه به توقیف رسانه ها دست یازیده قانون را زیر پا کند.

عبدالمجیب خلوتگر، رییس عمومی دفتر نی گفت:” عدم پرداخت مالیه و یا بدهی های دولتی بر بنیاد قوانین نافذه ی افغانستان تخطی از قانون است و مجازات آن نیز در قوانین پیش بینی شده است که به هیچ وجه دلیل برای توقیف نشرات رسانه ها شده نمی تواند.”

دفتر نی از وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا به عنوان وزارت سکتوری در این مورد اقدام نموده نگذارد نهاد های دیگر دولتی دست به مسدود ساختن رسانه ها زده آزادی بیان را در کشور مصدوم نمایند.
ما همچنان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهیم تا به اساس تعهدیکه به مردم افغانستان سپرده بودند، از آزادی بیان عملن دفاع نموده نگذارند افراد و اشخاصی که ظاهراً در درون نظام هستند و در راس نهاد های دولتی قرار دارند به بهانه های مختلف بر ضد آزادی بیان عمل نمایند.

از مقامات ولایت بلخ نیز می خواهیم تا جلو افراد و نهاد هایرا که بر خلاف قانون اقدام میکند بگیرند و نگذارند با انجام اعمال غیر قانونی میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کنند.