تعدادی از خبرنگاران پس از چاشت امروز دو شنبه ۸ سنبله، زمانی که می خواستند از تجمع تعدادی از معترضین بامیانی تصویر و صدا بگیرند، از سوی منصوبان امنیتی لت و کوب و تهدید شدند. حتی ادعا می شود که تلاش صورت گرفته است تا این خبرنگاران را بازداشت کنند، اما موفق نشده اند.

سید محمد هاشمی، خبرنگار خبرگزاری جمهور، الیاس طاهری خبرنگار رادیو سلام وطندار، نجیب الله الفت خبرنگار رادیو محلی نسیم، اسحق اکرمی خبرنگار کلید، عباس نادری و تعدادی از خبرنگاران که می خواستند از تجمع و تظاهرات بامیانی ها در اعتراض به سفر اشرف غنی احمدزی به آن ولایت گزارش تهیه کنند، پس از به خشونت کشانده شدن این اعتراضات، لت و کوب شده و تلاش شده است آنان را بازداشت کنند، اما موفق شده اند این خبرنگاران از محل فرار کنند.

کمره ها و وسایل خبرنگاران را نیز شکسته اند و تلفون های همراه شان را نیروهای امنیتی با خود برده اند.

پس از چاشت امروز تعدادی از شهریان بامیان، در اعتراض به سیاست های حکومت و در اعتراض به سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت، خواستند تظاهرات کنند، اما از سوی منسوبان امنیت ملی ممانعت شد و خبرنگاران نیز از سوی ماموران امنیت ملی لت و کوب شدند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان حمله بر خبرنگاران و اهانت و تهدید آنان را جداً در تضاد با اصل آزادی بیان و قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان دانسته از والی بامیان می خواهد تا در این مورد به مردم پاسخ دهد.