دراین اواخر به دلیل وخیم شدن وضعیت امنیتی، کار رسانه ها به مراتب از زمان دیگری حساس تر شده است.

بدین معنی که اندک ترین تخطی رسانه یی می تواند بزرگترین برایند منفی به بارآورد که حتی قابل جبران نباشد. رسانه ها بعنوان رکن چهارم در راستای اطلاع رسانی به موقع و نیز ایجاد کنندۀ فضای گفتمان سالم بمنظور اتحاد و اتفاق میان شهروندان کشور نقش بسزایی دارند.

نفاق افکنی و تبعیض خلاف قوانین نافذ در افغانستان است. مادهء ۲۲ قانون اساسی درین باره به صراحت میگوید: هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.  همچنان مادهء بیستم قانون رسانه های همگانی تحت عنوان ” رعایت اصول” رسانه هارا مکلف میگرداند که درنشرات خویش اصول و احکام دین مقدس اسلام و ارزشهای ملی، معنوی واخلاقی وامنیت روانی ملت افغانستان را رعایت نمایند.  بنأ با درنظرداشت احکام متذکرۀ قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان؛ هیچ رسانه ای نمی تواند مخالف قوانین نافذ در کشور عمل نماید.

ما بعنوان یکی ازنهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها باور داریم که رسالت رسانه در راستای ملت سازی، پیوند زدن شهروندان است نه جدا کردن و از هم دور کردن آنها.

دفتر نی در نظر دارد حد اقل در شرایط حساس کنونی، رسانه ها را در رویکرد های شان به مسائل دینی و مذهبی دیدبانی کند. رسانه هایی که از چوکات قوانین نافذ در افغانستان فراتر عمل کنند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.