فرماندهی کندک سوم، لوای دوم قول اردوی شاهین اردوی ملی افغانستان مستقر در ولایت سرپل در اطلاعیه‌ای هم‌رسانی و نشر هر گونه اطلاعات اردوی ملی شامل دست‌آوردها، تلفات و ضایعات را منع قرار داده است. براساس این اطلاعیه با متخلفین این حکم برخورد خواهد شد.
این‌ اطلاعیه که به امضاء جگرن فیض الله نظری فرمانده کندک مذکور رسیده است، از طریق رسانه‌های اجتماعی روی برکه‌ی رسمی آن نهاد، هم‌رسانی شده است.
نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، درون‌مایه و نشر این اطلاعیه را خلاف روح قوانین دموکراتیک نافذ در کشور دانسته و این مسئله را در تضاد با ماده‌ی پنجاه قانون اساسی و تمامی مواد قانون دست‌رسی به اطلاعات می‌دهند.
نی از وزارت محترم دفاع ملی می‌خواهد که ابتدا روشن سازد که آیا این اطلاعیه از سوی اردوی ملی افغانستان به نشر رسیده است یا به نام این نهاد، هم‌رسانی شده است. در صورتی که از نشانی اردوی ملی نشر شده است، وزارت محترم دفاع ابتدا این اطلاعیه را لغو کرده و پس از آن بیان دارد که چه‌گونه یک قدمه‌ی مهم این وزارت خلاف قانون دست به نشر اطلاعیه می‌زند.
قوانین ناقذ در کشور دست‌رسی به اطلاعات از جمله دست‌آوردها، ضعف‌ها و ضایعات و‌تلفات نیروهای امنیتی را از حقوق اساسی مردم به رسمیت می‌شناسد و دولت را مکلف می‌دهند تا این اطلاعات را به دست‌رس مردم قرار دهد.