وضعیت کشور ما در حال گذار از حساسترین برهۀ زمانیست؛ به دلیل این حساسیت، اندک‌ترین خلاف‌ورزی در هر حرفۀ در کشور می تواند صدمۀ جبران ناپذیری بر آن حرفه و در اخیر به کل کشور وارد کند. رسانه ها نیز از این امر مستثنی نیستند.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ وظیفۀ خود می داند که در این برهۀ زمانی از رسانه ها بخواهد تا در بازتاب حقایق اصل توازن و بی طرفی را فراموش نکند. خلاف‌ورزی از پیروی اصول مانند: توازن و بی طرفی نه‌تنها که وجهۀ یک رسانه را خدشه‌دار می کند، بل می‌تواند وجهۀ جامعۀ رسانه‌یی افغانستان و حتی وجهۀ مردم سالاری را در کشور آسیب برساند.

وقتی ما یک رویداد امنیتی را پوشش رسانه‌یی می دهیم؛ منافع ملی را فراموش نکنیم، و وقتی از منافع ملی صحبت می‌کنیم، حقوق اساسی شهروندان را نباید از یاد ببریم.