صنف ویدیو ژورنالیزم  برای ۱۰ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی ۳ تن  قشر اناث و۷ تن آقایان اشتراک کردند.

زهره وانده

سمیه سحا

سوریه رحیمی

عبدالخلیل علیزاده

محمد رامین

فیروز احمد

احمد الیاس

احمد بلال

مهدی احمدی

صلاح الدین واسق