صنف ویدیو ژورنالیزم  برای مدت ۱۰ روز و  برای ۶ اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی  ۶ تن آقایان اشتراک کردند.

پرویز تارین

شبیر احمد ساحلی

جمعه خان عصمتی

عبدالعزیز احمدی

رامش احراری

جان علی سادت