صنف ویدیو ژورنالیزم برای مدت ۱۲ روز برای ۱۱  اشتراک کننده دایر گردید. و درین برنامه آموزشی یک تن  قشر اناث و ۱۰ تن آقایان اشتراک کردند.

ام البنین پناهی

امید شیرزاد

صبور زمانی

عصمت سلیمانی

شرف الدین علمی

محمد اسماعیل صفا

محمد نسیم جاهد

فایق افغان هروی

ملک فرهنگ

باقر حسینی

نعیم همدرد