صنف ویدیو ژورنالیزم  از تاریخ ۳۱ جنوری الی ۶ فبروری برای ۹  اشتراک کننده دایر گردید.و درین برنامه آموزشی یک تن  قشر اناث و ۸ تن آقایان اشتراک کردند.

ام البنین پناهی

امید شیرزاد

صبور زمانی

شرف الدین علمی

محمد اسماعیل صفا

محمد نسیم جاهد

فایق افغان هروی

نعیم همدرد