مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که از دو ماه قبل آغاز شده بود امروز ساعت ۱۲ شب پایان میابد. طی این مدت نامزدان ریاست دو ماه و نامزدان شوراهای ولایت یک ماه تمام به نشر پیام ها، ارایۀ برنامه های شان از طریق رسانه ها، پوستر و بلبورد ها و همچنان تدویر گرد همایی های وسیع مردمی پرداختند وسعی کردند مردم را در زمینۀ برنامه های شان آگاه سازند.
نقش اطلاع رسانی وسهم گیری رسانه ها در این مدت قابل توجه بوده و توانستند شماری زیادی از مردم را تشویق نمایند که کارت های رای دهی اخد و آمادۀ شرکت د رانتخابات ۱۶ حمل گردند.
در روز پایان مبارزات انتخاباتی که ساعت دوازدۀ شب مورخ ۱۳ بر ۱۴ حمل ۱۳۹۳ خاتمه می یابد؛ نامزدان ریاست جمهوری با سردادن شعار ها از طریق بلندگو های که بر سر موتر ها نسب شده است به جاده ها و خیابان ها رفته سعی کردند توجه عامه را به خود و برنامه های تکت های انتخاباتی شان جلب نمایند.
این حرکت و شیوۀ مبارزات انتخاباتی در افغانستان نخستین بار است که از سوی نامزدان انتخاباتی به اجراء گذاشته می شود.
دوران مبارزات انتخاباتی که دو ماه را در برگرفت، امشب ساعت ۱۲ بجه خاتمه یافته و دوران سکوت آغاز می شود و مطابق قانون دوران سکوت ۴۸ ساعت می باشد که در این دوران هیچ نامزد و طرفداران شان حق کامپاین نداشته و همچنان رسانه ها نیز حق نشر کارزار های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را ندارند.
از سوی دیگر برای نخستین بار در افغانستان شبکۀ خبرنگاران ویژۀ انتخابات که ۸ عضو دارد ایجاد گردید، این شبکه تلاش خواهد کرد تا فرایند رای دهی در انتخابات ۱۶ حمل را به صورت معیاری در مطابقت گزارشدهی انتخاباتی در سایر کشور ها تحت پوشش قرار داده و با رابطۀ مستقیم که با دفتر نی دارد گزارشات آن ها منتشر خواهد شد.
در آغاز کار این شبکه به شمول مسؤلان دفتر نی، اعضای کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور داشتند و در رابطه به طرزالعمل کمیسیون رسانه ها، مسؤلیت های خبرنگاران و رسانه ها در جریان کارزار های انتخاباتی و همچنان در مورد دورۀ سکوت معلومات داده شد.
اعضای این شبکه در رابطه به مصؤنیت خبرنگاران نیز آموزش کوتاه دریافت نموده و به آن ها تفهیم شد تا چگونه در جریان گزارشدهی از مراکز رای دهی می توانند جان های شان را حفظ نموده و تدابیر امینی اتخاذ نمایند.
مواد قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و همچنان میثاق های بین المللی که در رابطه به آزادی بیان تسجیل شده و دولت افغانستان به آن ملحق شده است، به آنها آموزش داده شد تا بتوانند در برابر کسانی که آن ها را از گرفتن معلومات از مراکز رای دهی جلوگیری نمایند، ایستادگی نموده و از حقوق خود دفاع نمایند.