این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران رادیو جوان برای مدت ۳ روز در ولایت پروان دایر گردید. دراین آموزش به تعداد ۱۰ تن از خبرنگاران شرکت کرده بودند.

عزیز رحمان فقیری _ تلویزیون جوان

عبدالواسع حبیبی _تلویزیون جوان

محب الله رستمی _تلویزیون جوان

ادریس محمدی _تلویزیون جوان

محمد کاضم دانش _تلویزیون جوان

حسیب الله محمدی _تلویزیون جوان

فتح الله بیگزاد _تلویزیون جوان

محمد سمیع قاسمی _تلویزیون جوان

محمد سیاف رحیمی _تلویزیون جوان

عبدالله ولیزاده _تلویزیون جوان