شام پنج شنبه مورخ ۵ حمل، امید پویا گرداننده ی برنامه ی در تلویزیون خصوصی نگاه از سوی سه تن در مربوطات ناحیه ١٣ شهر کابل لت و کوب و شکنجه شده است. 

مسوولان در تلویزیون نگاه به دفتر نی گفته است که این همکار شان شامگاه زمانی که از موتر عمله در نزدیکی منزل اش واقع دشت برچی کابل پیاده شد؛ سه مرد جوان جلو او را گرفته و از او پرسیده اند که در تلویزیون نگاه کار میکنید؟

هنگامیکه امید میگوید بله! او را لت و کوب نموده پس از زخمی ساختن اش، او را رها نموده فرار کردند.

در دو روز گذشته خانواده امید پویا به دلیل نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی شان خواهش کرده بودند که از رسانه یی شدن این قضیه خودداری شود.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان حمله بجان این کارمند رسانه یی را وحشیانه خوانده و و این عمل جنایت کارانه را به شدت تقبیح میکند.

چند ماه پیش یک خبرنگار دیگر نیز در مربوطات حوزه ی ١٣ به همین شکل لت و کوب شده بود، مسوولان پولیس در این حوزه امنیتی تعهد سپرده بودند که عاملان آن خشونت را شناسایی و بازداشت میکنند، اما چنان نشد.

خشونت در برابر خبرنگاران از دیر زمانی در شهر های افغانستان ادامه داشته، اما کمتر عاملان این نوع خشونت ها مجازات شده اند.

ما یک بار دیگر از حکومت وحدت ملی میخواهیم تا بر تعهدات شان نسبت به حمایت از آزادی بیان عمل نموده نگذارند بیشتر از این دشمنان آزادی بیان با حمله بر خبرنگاران و رسانه ها حاکمیت دولت را زیر سوال ببرند.

سال گذشته ی خورشیدی با ١١۶مورد خشونت، خونبارترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در افغانستان سپری شد. نی آرزو داشت سال ٩۴ دوباره تکرار نشود، اما حامعه خبرنگاری افغانستان در نخستین هفته ی سال ١٣٩۵ شاهد لت و کوب پویا در شهر کابل و آتش زدن محل نشراتی رادیو اراکوزیا در ولایت ننگراهار بودند که بیشتر از این تداوم این وضعیت برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست.