افراد ناشناس شب هنگام ( دو شب پیش) وارد دفتر محلی اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان و تلویزیون خورشید در شهر هرات شده و پس از تخریب اسباب‌ دفتر، یک مقدار وسایل کاری و کمره‌های فلم‌برداری را با خود برده اند.

تا هنوز کسی به این اتهام شناسایی و باز داشت نشده است و علت و انگیزه‌ی حمله کننده‌گان نیز روشن نیست.

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های افغانستان این حمله را با هر انگیزه‌ی که صورت گرفته است برای آزادی بیان نگران کننده می‌داند.

نی؛ از وزارت امور داخله‌ی کشور جداً می‌خواهد این قضیه را به صورت همه جانبه بررسی نموده و عاملان این جنایت را شناسایی و به دادگاه معرفی نماید.

پیش از این دو دستگاه رادیویی در ولایت غور در همسایه‌گی هرات یکی پی دیگر به آتش کشیده شدند که پس از دو ماه از آن واقعه، تا هنوز متاسفانه عاملان آن نیز از سوی پولیس شناسایی نشده اند.