این آموزش برای خبرنگاران از تاریخ 16 الی 27 نوامبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

عبدالباعث حکیمی_شواری ژورنالیستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/گزارش-تحقیقی-عبدالباعث-حکیمی-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

معتصم باالله سـدید _ماهنامه صدا حق

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/sadid.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد نظام قاسمی_رادیو آمو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Nazim.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صورت ماه کاشانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Surat-Mah-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عزیزه رفیع زاده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Aziza.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شهلا_رادیو پامیر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Shuhla.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

معصومه_رادیو حریم زن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Mahsuma.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

پرستو شریفی_تلویزیون مهر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Parasto.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

روح الله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/روح-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کیفایت الله واحدی_تلویزیون پامیر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/گزارش-کفایت-الله-واحدی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عتیق الله_اژانش باختر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Hatiqullah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

احسان الله _اژانس باختر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Hesan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شفیق الله_رادیو بهارستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/shafiq.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]