این آموزش برای خبرنگاران از تاریخ 16 الی 27 نوامبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 13 تن شرکت کرده بودند.

عبدالباعث حکیمی_شواری ژورنالیستان

معتصم باالله سـدید _ماهنامه صدا حق

محمد نظام قاسمی_رادیو آمو

صورت ماه کاشانی

عزیزه رفیع زاده

شهلا_رادیو پامیر

معصومه_رادیو حریم زن

پرستو شریفی_تلویزیون مهر

روح الله

کیفایت الله واحدی_تلویزیون پامیر

عتیق الله_اژانش باختر

احسان الله _اژانس باختر

شفیق الله_رادیو بهارستان