چهارشنبه 4 سرطان، جلسۀ کارگروه مشترک حکومت و رسانه‌ها به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری فیصله نمود تا کارگروه تخنیکی متشکل از نمایندگان حکومت و رسانه‌ها برای بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی ایجاد شود.

در این کارگروه از جانب حکومت؛ نهادهای مرتبط به‌عنوان عضو و نمایندۀ دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری به‌عنوان ناظر حضور خواهند داشت.

شش نماینده از جانب فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها، که به نمایندگی از رسانه‌ها و خبرنگاران در مشوره با تمام نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاری، مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران، برای عضویت در این کارگروه تخنیکی معرفی خواهند کرد.

قرار است این گروه 12 نفری روی دو گزینه کارنمایند:

  • لغو طرح تعدیل و توقف طی مراحل قانونی آن؛
  • بازنگری طرح تعدیل با مدنظر گرفتن نیازهای اساسی جامعه رسانه‌ای؛

به باور نی، در حال حاضر نیاز جدی به تعدیل قانون رسانه‌های همگانی نبوده و امید است تا این گروه در مورد توقف فرایند طرح تعدیل اجماع داشته باشد تا از نگرانی خبرنگاران، رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در این زمینه کاسته شود. نی از اعضای این کارگروه می‌خواهد تا در این زمینه همکاری لازم نمایند و از آمدن هر نوع محدودیت بر آزادی بیان و رسانه‌ها جلوگیری نمایند.