<p>

۳- ۵ اپریل ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن  شرکت کرده بودند.

احسان الله احسان_روزنامه ثبات ملی _ گزارش ۲۰۱۸/۴/۱۹

خمینی سجاد_رادیو مینه _ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۹

بصیر احمد_رادیو تلویزیون آشنا

نورآغا حقیار_رادیو تلویزیون آشنا

نجیب الله سروری_رادیو پکت

نسیم خان ولسی_روزنامه ثبات ملی _ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۹

نسیم خان ولسی_روزنامه ثبات ملی _ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۹

بریالی بهیر_رادیو صفا _ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۹

خانزاده همراز_ رادیو صفا _ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۹

جان آغا سعیدی _ رادیو مرام

نور احمد احمدی_ رادیو مرام

مجاهد اقبالزی_رادیو مرام

قیدالله پاچا_روزنامه ثبات ملی

</p>