<p>

۱۹ _۲۳ فبروری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵روز در داخل دفتر نی در ولایت ننگرهار برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند.

شریف الله معروف _رادیو اباسین

جاوید صافی _رادیو اباسین

زبیح الله _رادیو اباسین

ضیاوالحق ولی _رادیو اباسین

اسلام الدین شینواری _رادیو اباسین

نذیر وطنوال _رادیو اباسین

موسی خوگیانی _رادیو اباسین

</p>