<p>

۱۷_۱۹ اپریل۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۱ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

عبدالصبور امرخیل_ تلویزیون نور گزارش۲۰۱۸/۵/۱۰

صدف مستثنا_ رادیو نی

شمس الله همدی_MOEW

حیدر محمد نظری_تلویزیون نور گزارش ۲۰۱۸/۵/۱۰ گزارش۲: ۲۰۱۸/۵/۱۰

حیدر محمد نظری_تلویزیون نور گزارش ۲۰۱۸/۵/۱۰ گزارش۲: ۲۰۱۸/۵/۱۰

عبدالوهاب شهیر_تلویزیون فردا

جاوید بهرام خیل_رادیو تلویزیون معارف

محمد تقی صدید_تلویزیون فردا

خواجه مسیح الله صدیقی_ایستگاه راه ابریشم

عابد احمدزی_ایستگاه راه ابریشم

محمد طیب عمری_رادیو تلویزیون معارف

فاطمه نقی_رادیو نی

</p>