<p>

۱۱_۱۳ فبروری ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۷ تن که ۱۶ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

راضیه محمدی_ روزنامه أوار ۲۰۱۸/۵/۶ گزارش۲ : ۲۰۱۸/۵/۶

شریفه اتمر_ بیان شمال

قدسیه انصاری_وزارت امور زنان

نیلوفر احمد

حمیده همدرد_کار و امور اجتماعی

عزیز مبارز_سازمان توسعه صنایع ۲۰۱۸/۵/۷

مرسل امیری_تلویزیون مهر۲۰۱۸/۵/۶

هوا مجتحید زاده_ رادیو تلویزیون مهر

رابعه غزنوی_اداره مهاجرت مهاجرت

دریا روفی_ رادیو بانو بلخ

شکریه محمدی_رادیو مهر

حسینه حیدری_WAW

راحله دوست یار_ریاست اطلاعات و فرهنگ

آمنه حق پرست_موسسه فرهنگی

پیمانه موسی زی_کار و امور اجتماعی

محبوبه محمدی_تلویزیون ۲۴ : ۲۰۱۸/۵/۶

کریمه شجاع زاده_ICC

</p>