نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به تعقیب فعالیت های قبلی در عرصۀ خبرنگاری، کتاب رهنمای پژوهش موردی برای خبرنگاران را نیز روگشایی نمود.
کتاب ” رهنمای پژوهش موردی برای خبرنگاران” در تاریخ ۳۰ سنبله، در یک نشست خبری رسماً روگشایی و در اختیار خبرنگاران و علاقه مندان قرار گرفت.
در کنفرانس خبری که این کتاب در آن روگشایی شد، شماری زیادی از خبرنگاران و علاقه مندان حضور داشتند و نشر این کتاب را برای بهبود خبرنگاران و رسانه ها مفید دانستند.
خبرنگارانی که علاقه مند این کتاب اند، می توانند با مراجعه به دفتر نی، رایگان آن را به دست بیاورند.
قبل از این نیز، دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، کتاب های دیگری که در رابطه به خبرنگاران و رسانه های افغانستان می باشد، چاپ و منتشر نموده است.