خبرنگار تلویزیون ولسی جرگه (نوید سلطانی) گزارش را تهیه و آن را از طریق رسانه‌های اجتماعی به نشر رسانده است که در آن هم قانون اساسی افغانستان و هم قانون رسانه‌های افغانستان نقض شده است.

آن طور که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان؛ در اعلامیۀ قبلی خود بیان داشت، تجاوز بر حریم خصوصی، تفتیش عقاید و تصویر برداری مخفیانه، سه مورد آشکار نقض قوانین توسط این خبرنگار است.

از سوی دیگر این خبرنگار از موقف و صلاحیت خبرنگاری خود سوء استفاده نموده و برخلاف موازین اخلاق خبرنگاری عمل نموده است.

کمیسیون رسیدگی بر شکایات و تخلفات رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ موضوع را باید رسما و با نشر این اعلامیه؛ بررسی نموده و از نتایج آن دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان را آگاهی دهد.

مسایل حقوقی و صدمه‌های مادی و معنوی که پس از نشر گزارش به این رستورانت وارد شده است  به شخص و نهادی بر میگردد که مسؤلیت تهیۀ این گزارش را به دوش داشت و دفتر نی مجدانه میخواهد که این بعد مسئله نیز توسط نهاد‌های ذیربط بررسی شود.