آریانا نیوز باید از میرویس یاسینی عضو مجلس نمایندگان معذرت بخواهد.
کمیسیون یاد شده به اثر شکایت جناب میرویس یاسینی نماینده مردم در مجلس نمایندگان، قضیۀ خبر که پس از حملۀ تروریستی چهار شنبه سیاه مورخ ۱۰ جوزای ۱۳۹۶ از آریانانیوز به نشر رسید، مورد بررسی قرار داد در آن اذعان شده بود که موتر تخلیۀ فاضل آب منفجر شده مربوط شرکت میرویس یاسینی بوده است.
کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخطی های رسانه یی موارد را بررسی نمود و تلویزیون آریانانیوز خبر یادشده را که از منبع رسمی به دست آورده بود در اختیار کمیسیون قرار داد و منبع متذکره نتوانست سند و مدارک در بارۀ صحت خبر مذکور را اریه کند. در جریان بررسی مشخص گردید که معلومات دقیق نبوده و این بخش گزارش یادشده کذب مطلق بوده است. فلهذا مطابق ماده های هفتم و چهل وپنجم قانون رسانه های همگانی فیصله گردید که آریانانیوز از جناب اقای یاسنی معذرت بخواهد.