نامه‌یی به دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان رسیده که از نشانی کمیسیون مستقل انتخابات به دادستانی ‌کل فرستاده شده است. در این نامه از دادستانی کل خواسته شده تا روزنامه‌ی هشت صبح و نویسنده‌ی مقاله‌‌ای پیرامون تخطی‌های کمیسیون انتخابات را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. این مقاله در شماره‌ی 3039 (شنبه ـ 6 دلو) روزنامه‌ی هشت صبح با عنوان: کمیسیون انتخابات و بازی‌های پشت پرده: «500 هزار دالر بپرداز، چوکی وکالت با ضمانت از خودت» نشر شده است.

نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، این درخواست کمیسیون مستقل انتخابات از دادستانی کل را در تضاد با فقره‌ی دوم ماده‌ی 44 قانون رسانه‌های همگانی می‌داند. در فقره‌ی دوم این ماده آمده است که: «کمیسیون مندرج فقره‌ی یک این ماده شکایات و تخلفات را مورد رسیدگی قرار داده و حسب توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی می‌نماید».

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید، بر اساس قانون هر شکایتی از رسانه‌ها و یا کارمندان رسانه‌یی باید از مجرای قانونی آن یعنی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات رسانه‌یی پی‌گیری شود و در صورتی که مسأله بار جرمی در پی‌داشته و طی مراحل عدلی و قضایی را ایجاب کند، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات، جهت پی‌گیری آن را به دادگاه و یا مراجع ذیربط می‌فرستد. بنابراین تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات که در تضاد با قانون قرار دارد، می‌تواند به نحوی «وارد کردن فشار بر رسانه‌ها» تلقی گردد تا در آینده هیچ رسانه‌یی جرأت نکند دست به افشاگری بزند.

نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که این مسأله را به کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات رسانه‌یی بسپارد تا از مجرای قانونی آن پی‌گیری شود.