صدیق الله توحیدی، رییس دیده بان رسانه های دفتر نی گفت: هردو مورد سبب تشویش دفتر نی شده است. 

ادامه نشرات رادیو صدای خلافت سبب تشویش خبرنگاران شده و خبرنگاران را در حوزه ی شرق تهدید به مرگ کرده است. 
حکومت افغانستان میتواند به سادگی فریکوانسی های این رادیو را بگیرند و صدای این رادیو را خاموش کند. 
در حالیکه مسولین ننگرهار هفته گذشته به نی گفته بود نشرات این رادیو را قطع کرده اند، اما متاسفانه کماکان تهدید و نفرت پراگنی از این رادیو ادامه دارد. 
مساله دوم این است که والی دایکندی در یک نامه رسمی از تمام ادارات دولتی خواسته است تا بدون هماهنگی با دفتر والی از مصاحبه با خبرنگاران بپرهیزند. 
والی بامیان نیز به ادارات محلی دستور مشابه داده است که اقدامات کاملن در مغایرت با قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است. 
حکومت افغانستان مکلف است تا این حق را که قانون به شهروندان داده است، محترم شمرده و این موانع را بردارد.