خبرنگاران ولایت های کابل، میدان وردگ، غزنی، پروان، کاپیسا و پنجشیر امروز گرد هم آمدند و در یک نشست روی موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان بحث کردند و نظریات و پیشنهادات شان را برای غنامندی اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری ارایه کردند.

در این نشست حدود ۸۰ خبرنگار سهم گرفته بودند و سپس در گروه های کاری توظیف شده و روی مسودۀ اخلاق خبرنگاری بحث نمودند، و در اخیر آنچه را آنان فکر می کردند که در این مسوده افزوده شوند، نوشتند و پیشنهادات شان را شریک ساختند.

سیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که او نیز در این نشست حضور داشت، مرز بین موازین اخلاقی خبرنگاران و حقوق را بسیار باریک دانست و گفت:” من به صفت یک استاد دانشگاه خبرنگاری، خبرنگارِ که ماستر و دکتورا داشته باشد و حتی سال ها تجربه نیز داشته باشد، هر گاه اخلاق حرفه وی خبرنگاری را مراعات نکند، نزد من نمرۀ صفر می گیرد.”

پیش از این شش کنفرانس منطقه یی دیگر در مراکز زون ها راه اندازی گردیده است.

خبرنگاران زون شمال و شمال شرق در شهر مزار شریف گرد هم آمدند، خبرنگاران زون غرب در شهر هرات، خبرنگاران زون جنوب غرب در شهر قندهار، خبرنگاران زون جنوب شرق در شهر خوست، خبرنگاران زون شرق در شهر جلال آباد و خبرنگاران زون مرکزی در شهر بامیان باهم جمع شدند و روی همین مسوده بحث کردند، نظریات و پیشنهادات شان را نوشتند و به دفتر نی سپردند.

قرار است یک کنفرانس کلان ملی در شهر کابل راه اندازی شود که در آن خبرنگاران سراسر افغانستان گردهم آیند و سند واحد اصول و موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان را که نظریات و پیشنهادات خبرنگاران در آن علاوه شده است؛ به تصویب همه ی خبرنگاران برسد.