۱۲- ۱۸ دسمبر ۲۰۱۶

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۷ روز برای خبرنگاران رادیو زحل دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند.