۲۶ فبروری- ۲ مارچ ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای خبرنگاران رادیو نوبهار بلخ برای مدت ۷ روز  دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۲۲ تن  شرکت کرده بود که ۶ تن آن اناث بودند.