۱۲- ۱۶ فبروری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز بررای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن شرکت کرده بودند.

حسن حکیمی

محمد هارون

انورالله

عصمت الله

نصیر احمد

رحمت الله یار

شاکرالله شاهین

رحمت الله تاسل

امین الحق عادل

امین الحق عادل

محمد معصوم حکیمی