۱۶- ۲۳ جنوری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۸ روز برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند.

گلستان تمیم – رادیو مزل

دوست محمد نظری – رادیو اباسین

عزیزالله عزیز – رادیو سباون ستوره

عطا خان شینواری – رادیو سباون ستوره

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Attakhan-report.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ضیاء الحق ولی صافی – رادیو اباسین

نورآغا حق یار – رادیو سباون ستوره