۱۶- ۲۳ جنوری ۲۰۱۷

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۸ روز برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند.

گلستان تمیم – رادیو مزل

دوست محمد نظری – رادیو اباسین

عزیزالله عزیز – رادیو سباون ستوره

عطا خان شینواری – رادیو سباون ستوره

ضیاء الحق ولی صافی – رادیو اباسین

نورآغا حق یار – رادیو سباون ستوره