رادیو ژونالیزم پیشرفته

۱۹- ۲۰ مارچ ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۲ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۰ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

رشاد احمد _ گزارش صوتی ۲۰۱۸/۴/۵

شیرآغا قانع_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۹

سمیر سلطانی_ گزاش گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۰

خدا یار فخری_ گزارش گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۰

عبدالله عزیزی _ گزارش ۲۰۱۸/۴/۲۲

احمد رامین یوسفی_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۸

شازیه شیرزاد_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۳/۳۱

جاهده ملک_ گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۱۱

پروانه بهار_گزارش صوتی۲۰۱۸/۴/۵

فاطمه نقی_ گزارش صوتی ۲۰۱۸/۴/۵