رادیو ژونالیزم پیشرفته_هرات

۲۵_۲۹ مارچ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز  دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۰  تن شرکت کرده بودند.

سید زبیر صمیمی_ تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

ضیاگل محمدی_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

یوسف شاه فوشنجی

کریم سادات_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

بهرام عزیزی_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

لیلا منتظم_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

فیروز احمد ولی زاده_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

مسعود عزیزی_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

میرویس سلطانی_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹

مسیح نوری_تلویزیون ترقی گزارش۲۰۱۸/۵/۲۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۶/۱۹