کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری_مزار شریف

۱۲_ ۱۵ مارچ ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

فروزان احمدی_ رادیو آزاد

کریمه رسولی_رادیو آزاد

الهه رسا_رادیو آزاد۲۰۱۸/۵/۷

رحمان شاه_رادیو آزاد

ضیاالدین بلخی_رادیو آزاد

مرتضی فروتن_رادیو آزاد

محمد ایمل بلخی_رادیو آزاد۲۰۱۸/۵/۷

احمد متین فرامر_رادیو آزاد ۲۰۱۸/۵/۷ گزارش۲: ۲۰۱۸/۵/۷

منیژه احمدی_رادیو آزاد ۲۰۱۸/۵/۷ گزارش۲: ۲۰۱۸۵/۷ گزارش۳: ۲۰۱۸/۵/۷

منیژه احمدی_رادیو آزاد ۲۰۱۸/۵/۷ گزارش۲: ۲۰۱۸۵/۷ گزارش۳: ۲۰۱۸/۵/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/منیژه-احمدیesh.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

منیژه احمدی_رادیو آزاد ۲۰۱۸/۵/۷ گزارش۲: ۲۰۱۸۵/۷ گزارش۳: ۲۰۱۸/۵/۷

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/منیژه-احمدیkam.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]