گزارش تحقیقی پیشرفته

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

نیکبخت علیزاده – سازمان جوانان نو اندیش و سمیع رحمانی – سازمان جوانان نو اندیش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/تحقیق-کامل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حسیبه – ESCO نهاد تساوی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/د-افغانستان-۱۴۰۰-کانونه-په-ناقانونه-توګه-کیندل-کېږي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خدیجه اچکزی – نشریه فرخت زاد وحمیدالله حمیدی – روزنامه سرنوشت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/د-افغانستان-۱۴۰۰-کانونه-په-ناقانونه-توګه-کیندل-کېږي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شکریه – هفته نامه ورزش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-اماری-مکتاب-بدخشان-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رحمت الله نظری- رادیو آمو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-اماری-مکتاب-بدخشان-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خالد قیومی – رادیو تلویزیون نورین و محمد علی رسا – رادیو تلویزیون راه فردا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/گزارش-تحقیقی-در-مورد-خودسوزی-زنان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد عوض – رادیو تلویزیون راه فردا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/مخالفان-مسلح-معادن-31.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

همایون – رادیو آموزشگار

خلیل محمد – رادیو تلویزیون تعلمی و تربیتی