گزارش تحقیقی پیشرفته

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

نیکبخت علیزاده – سازمان جوانان نو اندیش و سمیع رحمانی – سازمان جوانان نو اندیش

حسیبه – ESCO نهاد تساوی

خدیجه اچکزی – نشریه فرخت زاد وحمیدالله حمیدی – روزنامه سرنوشت

شکریه – هفته نامه ورزش

رحمت الله نظری- رادیو آمو

خالد قیومی – رادیو تلویزیون نورین و محمد علی رسا – رادیو تلویزیون راه فردا

محمد عوض – رادیو تلویزیون راه فردا

همایون – رادیو آموزشگار

خلیل محمد – رادیو تلویزیون تعلمی و تربیتی