رادیو ژونالیزم پیشرفته_کندهار

۱۲_۱۵ مارچ ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن  شرکت کرده بودند.

عبدالوسع وصال_رادیو روبینا ۲۰۱۸/۵/۷

سید معصوم اغا_رادیو روبینا

عبدالوارث نوری_رادیو روبینا ۲۰۱۸/۵/۷

نصیب الله صابرمل_رادیو سما ۲۰۱۸/۵/۷

نذیر احمد منتظر_رادیو ورانګه ۲۰۱۸/۵/۷

طاهر خان_روزنامه اثر

قدرت الله محمدی_رادیو سما ۲۰۱۸/۵/۷

هدایت الله _ رادیو څانګه

نصیر احمد میرزایی_رادیو کندهار ۲۰۱۸/۵/۷