کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری_ننگرهار

۵ـ۸ مارچ ۲۰۱۸

این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند.

بلال احمد یار_ رادیو صفا: گزارش ۲۰۱۸/۵/۲۱

ضیاالرحمان_رادیو منار:گزارش۲۰۱۸/۶/۲۷

عبدالحکیم_اصلاح اغا: گزارش ۲۰۱۸/۶/۲۸

هما_AWN : گزارش ۲۰۱۸/۶/۱۳

سیاره سلیم_ART

گل ولی زاواک_ رادیو منار: گزارش ۲۰۱۸/۶/۲۸

مدینه_AWN: گزارش۲۰۱۸/۶/۲۵

هدیه _ AWN: گزارش۲۰۱۸/۵/۲۱

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/هدیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مجاهد_رادیو منار: گزارش ۲۰۱۸/۶/۲۸