این آموزش از تاریخ ۱۰-۲۱ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( مزار ) برای ۹ تن خبرنگاران تلویزیون اریانا بلخ در داخل خود تلویزیون اریانا بلخ دایر گرددید .

عبدالحمید

ریحانه رسولی

سلسله امامزاده

وحیده فیضی

محمد منصور مرادی

نجیب فریاد

نصار احمد فایق

ولید صدیقی