این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

عالیه بارک

رحیمه باراک

اسما ایوبی

وجیهه شیرزاد

سمیرا شیرزاد

سمینه شیرزاد

هدیه غفاری

نسرین

مهرناز

سعدیه انوری

ملیحه شیرزاد

عارفه ارمان

سالمه رحیمی

خدیجه محمدی

مسلمه رحیمی