صنف های آمادگی خبرنگاری در داخل رسانه

صنف گزارش از فساد  از تاریخ ۲۳  الی ۲۷ اگست برای ۱۰ اشتراک کننده دایر گردید.و درین برنامه آموزشی ۳ تن  قشر اناث و ۷ تن آقایان اشتراک کردند.

فریبا آرام روزنامه پگاه

حمیده تیموری رادیو جوان

زینب محسن روزنامه پگاه

احمد خالد محب تلویزیون طارق

شایق احمدیار تلویزیون اسراء

رامین فرهمند تلویزیون اسراء

عصمت الله یزدان پناه رادیو مژده

محمد فرامرز رادیو آزادی

حسن احمدی روزنامه پگاه

علی جاوید رادیو جوان