برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (2 الی 3 دسمبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید

قدریه نوری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/قدریه-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ظریفه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/ظریفه-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نادیه

نگینه

نگیتا

رحیم‌الله

نصیب‌الله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/نصیب-الله-ـ-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

محمد محمدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/محمد-محمدي-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قدرت‌الله

نقیب‌الله

سلیم سلیمان

نقیب‌الله صدیقی