این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019 ا دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند.

محمد انور حیدری_رادیو بُست

نعمت الله همت_رادیو ږغ

سمیع الله امینی _رادیو لشکرگاه

اغا محمد قریشی_رادیو لشکرگاه

عبدالاحد داوری_رادیو ساربان

عبدالحق ملت پال_رادیو سباوون

رحیم الله اتل _رادیو سباوون

رحیم الله اتل _رادیو سباوون

جمیله نورضیا_رادیو بست

ازیتا کاظمی_رادیو بست

ماریه احمدی_رادیو موسکا

قدرت الله غفور زی_روزنامه بست

قدرت الله غفور زی_روزنامه بست